MENU

Svetainės taisyklės ir sąlygos

Bendrosios sąlygos
BENDROSIOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR NUOSTATOS
Ši svetainė priklauso, yra valdoma ir prižiūrima Dîner en Blanc International ("DEB INT"). Apsilankę šioje interneto svetainėje ir pasinaudoję joje skelbiamomis teisėmis ir/arba paslaugomis, suteikiamomis tapus Dîner en Blanc nariu, įsipareigojate laikytis šių Bendrojo Naudojimo Taisyklių ir Nuostatų. Jei su Bendrosiomis Naudojimo Taisyklėmis ir Nuostatomis nesutinkate, šia Svetaine nesinaudokite.
Pateiktos Bendrosios Sąlygos yra priedas ir papildys bendrąsias narystės sąlygas, gautas kartu su specifiniu jūsų narystės rinkiniu, skirtu tam tikram miestui, kurio bendrosios sąlygos šia nuoroda įtraukiamos pažodžiui.
 
NARYSTĖS MOKESČIAI, TEISĖS IR PRIEDAI
Jūsų Dîner en Blanc International narystė leis neribotą Interneto prieigą prie moderniausios slaptažodžiu apsaugotos DEB INT svetainės bet kuriuo paros metu iš bet kurios vietos su Tinklo prieiga. DEB INT svetainės, saugūs serveriai ir saugios Tinklo prieigos sudaro pačią saugiausią mokėjimų apdorojimo technologiją visame pasaulyje.  
Dîner En Blanc narystė – unikalus ir efektyvus įrankis, kuris jums leis valdyti visus vietinio renginio, kuriame dalyvausite, aspektus, tokius kaip: galimybė pasirinkti stalo partnerius; rekomenduoti draugus pakvietimui į renginį gauti; bendrauti su vietiniais organizatoriais; paskirstyti sėdimąsias vietas; valdyti transportą, vežantį į renginius;  gauti pirmenybinius pakvietimus į sekantį Diner en Blanc (DEB) renginį tame pačiame mieste.
 
ATKREIPKITE DĖMESĮ, JOG KIEKVIENAS DEB MIESTAS APTARNAUJAMAS SAVARANKIŠKŲ GRUPIŲ; DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS PRAŠOME SUSISIEKTI SU VIETINIU EN BLANC CITY RENGINIŲ ORGANIZATORIUMI.
 
Jūsų užsakymą patvirtinus ir pateikus sąskaitos išrašymui, metinis narystės mokestis bus nuskaičiuotas pagal pasiūlytos medžiagos sąlygas ir nuskaičiuotas nuo paskirtos kredito kortelės arba banko sąskaitos ir, jei taip pasirinkote, toliau bus kasmet nuskaičiuojamas automatiškai; norint atšaukti mokėjimus, prašome su mumis susisiekti. Susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi galite apsilankę svetainėje www.dinerenblanc.info. DEB INT pasilieka teisę keisti metinį narystės mokestį be išankstinio perspėjimo.
JŪS authorizuosite DEB INT pinigų nuskaičiavimus už visus narystės mokesčius arba mokesčius, susijusius su narystės išlaikymu vienerius metus arba per papildomą laiką, jei užsisakėte automatinį narystės atnaujinimą.  Šie apmokėjimai, ir juose matomi DEB INT ar kiti registruoti verslo pavadinimai kasmet pasirodys Jūsų banko išrašuose. DEB pasilieka teisę per naują pateikti apmokėjimo prašymą (iki 2 kartų) jei apmokėjimas buvo atmestas, grąžintas arba atmestas esant nepakankamoms lėšoms. JŪS turite suprasti, jog JŪS galite būti atsakingi už mokesčius, mokamus viršijus sąskaitos limitą, taip pat mokesčius, mokamus už grąžintą apmokėjimą, susijusį su nepakankamomis lėšomis ar atmestu apmokėjimu nepriklausomai nuo to ar apmokėjimas įvyko ar ne.
 
KAINA IR PRIEINAMUMAS
Dîner en Blanc renginiai (įskaitant produktus ir paslaugas, užsakytas per šią Svetainę iš bet kurio tiekėjo ar bendradarbiaujančio verslo) organizuojami atsižvelgiant į vietos miesto taisykles, tinkamų patalpų prieinamumą ir vietų išsidėstymą. DEB INT negarantuoja, jog vietinis organizatorius galės patenkinti visus prašymus, Jūsų pateiktus DEB svetainėje.
 
GRĄŽINIMO TAISYKLĖS:
Narystės taisyklės reikalauja kliento pateikti savo vardą, adresą, banko sąskaitos arba kredito kortelės informaciją ir el. paštą ir pateikti sutikimą mokėti visus mokesčius, jei užsakymas nebuvo atšauktas iki jo patvirtinimo laiko pabaigos. Gavus Jūsų užsakymą, Paypal atsiųs kvitą. Kvitą taip pat galite atsisiųsti PDF forma iš savo puslapio svetainėje. DEB pasilieka teisę gražinti visą ar dalį narystės mokesčio jeigu, sprendžiant pagal aplinkybes, taip padaryti reikia.  
 
PERVEDIMŲ APRIBOJIMAI IR NEAUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS:
Jūs įsipareigojate savo narystę naudoti tik savo ir savo šeimos, gyvenančios jūsų namuose, naudai. Negalite perleisti, atiduoti, deleguoti arba parduoti savo narystės ar jos teisių kitam asmeniui. Negalite leisti naryste naudotis nepilnamečiams arba žmonėms, neregistruotiems Jūsų adresu nepriklausomai nuo amžiaus. Jūs įsipareigosite saugoti saugumą, privatumą ir konfidencialią savo narystės informaciją, tokią kaip narystės kodas, kreditinės kortelės ar banko sąskaitos informacija, naudotojo ID ir slaptažodis, savo soc. Draudimo numerius ir pan. DEB INT pasilieka teisę sustabdyti narystę jei buvo įsilaužta į jūsų sąskaitą, prisijungta iš dviejų skirtingų vietų vienu metu ar prisijungus iš dviejų vietų per pernelyg trumpą laiko tarpą (jei fiziškai neįmanoma taip greitai nukeliauti iš vienos vietos į kitą).
 
ATSTOVAVIMAS IR NARIO GARANTIJOS
Jūs garantuojate jog prisijungdami prie DEB INT ir/arba susijusių DEB tiekėjų, rinkodaros partnerių arba kitų narių nenaudosite kompiuterių, serverių, skaitmeninės ar elektroninės įrangos ar aparatų, kompiuterinių programų ar įrangos, skaitmeninių signalų, skaitmeninių žinučių ar bendravimo procesų, svetainių, serverių ar Interneto siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kurioje yra virusų ar kitokių kompiuterinių kodų, dokumentų ar programų, skirtų sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti bet kokią kompiuterių įrangos ar programų veiklą, taip pat komunikacijų įrangos veiklą. Jūs taip pat įsipareigojate netrikdyti serverių ar tinklų, susijusių su DEB INT darbu, taip pat sutikti su DEB tinklų reikalavimais, procedūromis, strategijomis ar taisyklėmis. BET KOKS VARTOTOJO BANDYMAS SĄMONINGAI PAKENKTI SVETAINEI AR SUTRIKDYTI JOS VEIKLĄ BUS TRAKTUOJAMAS KAIP CIVILINIŲ IR BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ NEPAISYMAS; SUSIDŪRUS SU TOKIU BANDYMU, DEB PASILIEKA TEISĘ IEŠKOTI ATLYGINIMO UŽ ŽALĄ IŠ NAUDOTOJO PAGAL ĮSTATYMUS, ĮSKAITANT BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ.
 
TECHNINĖS PROBLEMOS IR GARANTIJOS APRIBOJIMAI
Jūs suprasite is sutiksite, jog techninis apdorojimas ir perdavimai iš/į DEB INTO, įskaitant ir jūsų įvestą informaciją gali įtraukti perdavimus tarp įvairių tinklų ir pokyčius, daromus siekiant sulyginti ir pritaikyti prie techninių susijusių tinklų ir įrenginių reikalavimų. Prieiga prie svetainės ir joje esančių paslaugų, medžiagos arba dokumentų priklauso nuo tinklo prieigos, techninių gedimų sukeltų trukdžių ar tokių nekontroliuojamų problemų kaip Jūsų tinklo prieiga, techninės problemos ar su oru ir elektros maitinimu susiję veiksniai. Mes įsipareigojame pašalinti visus nuo mūsų galimybių priklausančius gedimus, taip pat atnaujinti priėjimą prie Svetainės arba panaikinti jums teikiamas paslaugas ir grąžinti dalį nepanaudoto mėnesinio mokesčio jei prieigos nepavyks sugrąžinti. Metinis mokestis DEB gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
 
STABDYMAS, PAKEITIMAI IR MODIFIKACIJOS
DEB pasilieka teisę taisyti ir modifikuoti minimas sąlygas ir nuostatas bet kada ir be išankstinio perspėjimo. Keitimų ir modifikacijų įsigalėjimo laikas bus skelbiamas svetainėje, o šios modifikacijos įsigalios jas paskelbus. Jūsų prieiga prie svetainės ir/ar naudojimasis narystės teisėmis bus suprasti kaip Jūsų susipažinimas ir sutikimas su pakeistomis arba modifikuotomis taisyklėmis ir/arba nuostatomis. DEB INT pasilieka teisę bet kuriuo metu (ar retkarčiais) atjungti, modifikuoti ir laikinai arba galutinai sustabdyti BEB INT svetainės (ar jos dalių) veiklą be išankstinio perspėjimo. DEB INT sustabdžius svetainės veiklą, DEB INT nebus atsakingi prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis už atjungimą, modifikacijas ar sustabdymą.
 
GINČŲ SPRENDIMAS
Bet kokie ginčai, kylantys iš ar susiję su šia Sutartimi, įskaitant visus pataisymus ar susijusias sutartis ar sutarimus, žodinius ar rašytinius, sudarytus prieš šią sutartį, jos metu ar jai pasibaigus, bus visų pusių sprendžiami pagal šias nuostatas.
Derybos: šalys  pirmiausiai bandys spresti ginčą derybomis, pasitikėdami asmenimis galinčiais daryti sprendimus ir, jei susitarimo nepavyks pasiekti per dešimt [10] darbo dienų, šalys kartu inicijuos mediacijos procesus.
Mediacija: jei šalys nesugebės ginčo išspręsti derybose, nesutarimas bus sprendžiamas mediacija, dalyvaujant vienam mediatoriui, kurį išrinks šalys, vadovaujantis Amerikos Arbitražo Asociacijos taisyklėmis ir dalyvaujant visose AAA skirtose procedūrose. Šalių raštiškas susitarimas, pasirašytas abiejų šalių yra galutinis ir įpareigojantis visas šalis be galimybės jį atmesti ir bus vykdomas pagal įstatymus ir taisykles arba sutartis, apibrėžiančias susitarimų, pasiektų mediacijos dėka, vykdymą. Jei šalys nepasieks susitarimo, mediacija gali be jokių išankstinių nusistatymų jokios šalies atžvilgiu reikalauti Komercinio Arbitražo.
Komercinis arbitražas: jei šalys nesugeba pasiekti susitarimo per derybas ar mediaciją, ginčas bus sprendžiamas arbitraže pagal Amerikos Arbitražo Asociacijos Komercines Taisykles. Visi arbitražai vyks Monrealyje, Kvebeke ir vadovausis Kanados įstatymais visuose susijusiuose ginčuose. Arbitražui vadovaus šalių bendrai pagal AAA taisykles ir nuostatas išrinktas arbitras. Arbitras gaus įgaliojimą spręsti visas su Sutartimi susijusias programas ir galės tai daryti pasitelkęs visas nešališkas ar atlyginančias priemones, įskaitant draudimus ir žalos atlyginimą. Arbitražo mokesčiai ir išlaidos tarp šalių bus dainami lygiai.
JŪS SUPRASITE, KAD NEI VIENAS IŠ MŪSŲ NETURĖS TEISĖS Į TEISMĄ. JUMS NEBUS LEIDŽIAMA SPRĘSTI GINČUS IR PROBLEMAS TEISME.
 
REKLAMA
DEB INT ir verslo partneriai gali pristatyti reklamas ar reklamuojamas prekes per Svetainę ir Paslaugas. Jūsų dalyvavimas reklamose, taip pat ir reklamuojamos produkcijos ar paslaugų  įsigijimas, nepriklausomai nuo to ar reklama susijusi ar tiesiogiai skelbiama Svetainėje yra apibrėžtas taisyklių ir nuostatų, pridėtų prie reklaminės medžiagos, svetainėje ar Produkto Svetainėje. Jūsų dalyvavimas kituose projektuose, skelbiamuose svetainėje, taip pat reklamuojamų produktų įsigijimas  pagal šios Sutarties sąlygas nėra privalomas, tačiau yra apibrėžtas taisyklių, galiojančių pasinaudojus pasiūlymu. Jūs suprasite, kad DEB INT ir vietiniai DEB organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, susijusią su kitais pasiūlymais ar reklamomis, o šios taisyklės galioja tik tarp Jūsų ir DEB bei apibrėžia tik jūsų elektroninę prieigą prie informacijos šioje Svetainėje.  
 
SVETAINĖS POKYČIAI - ATNAUJINIMAI
Su informacija, vardais, tekstu, programine įranga, paveikslėliais, nuotraukomis, logotipais, produktais ir paslaugomis bei bet kuria kita svetainėje patalpinta, saugojama ar siūloma medžiaga susiję pokyčiai gali būti daromi bet kuriuo metu.
 
TAISYKLIŲ IR NUOSTATŲ KEITIMAS
DEB bet kuriuo metu vadovaujantis savo principais gali modifikuoti šias Taisykles ir Nuostatas be jokio išankstinio įspėjimo. Pakeitimai ir modifikacijos įsigalios juos paskelbus. Jūs įsipareigojate nuolat skaityti Taisykles ir Nuostatas ir jūsų prieiga prie Svetainės po pokyčių bus laikoma Jūsų sutikimu su pakeistomis Naudojimo Taisyklėmis ir Nuostatomis. Jei Jūs nesutinkate su bet kokia šių Naudojimo Taisyklių ir Nuostatų modifikacija, šia svetaine nesinaudokite.
 
NUORODOS
Ši Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių Svetaines. Šios nuorodos talpinamos tik Jūsų patogumui. Šioje svetainėje trečiosios šalies produkcija, paslaugos ar informacija nėra proteguojami tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukiant į tekstą ar pateikiant nuorodas iš šios Svetainės. Visa informacija, medžiaga ar tekstas, pateiktas trečiosios šalies per nuorodas į kitas Svetaines ar kitais metodais yra nesusiję su DEB ar jų Prekybininkais. Jūsų prieiga prie trečiosios šalies Svetainių apibrėžta taisyklėmis, nuostatomis ir privatumo taisyklėmis, pateiktomis atitinkamose Svetainėse. 
 
ATSAKOMYBĖ UŽ SUKČIAVIMĄ IR SUKČIAVIMO ATVEJŲ SPRENDIMAS
DEB ir apmokėjimų partnerai visiškai netoleruos apgavikiškų tranzakcijų, tokių kaip neautorizuotos sąskaitos naudojimas ar kitos sąskaitos informacijos naudojimas kaip užmokestis už produktus ir paslaugas. DEB griežtai patrauks baudžiamosion atsakomybėn už bet kokį neteisėtą informacijos naudojimą. Kilus įtarimui dėl sukčiavimo ir neteisėto apmokėjimo, Jūs įsipareigojate visokeriopai padėti DEB siekiant kuo greičiau ir sėkmingiau išspręsti ginčą, įskaitant, kur tinkama, papildomos sąskaitų informacijos pateikimą.
 
INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ
Visa medžiaga, pateikta Svetainėje, įskaitant bet neapsiribojant visa Svetainės programine įranga, dizainu, tekstu, redakcine medžiaga, informuojnačiais tekstais, fotografijomis, iliustracijomis, žaidimais, garso klipais, vaizdo klipais, trumpais filmukais, menu ar kita grafine medžiaga, taip pat vardais, logotipais, prekės ženklais ir paslaugų ženklais (“Medžiaga”), yra DEB INT nuosavybė, arba nuosavybė, priklausanti licenzijos savininkams ir yra saugoma autorinių teisių, prekės ženklo ir kitų intelektualinės nuosavybės įstatymų. Dîner en Blanc pavadinimas, logotipas, verslo ir vadybos metodai, interneto dizainas, grafika ir kiti susiję firminės išvaizdos ar žymių elementai (bendrai – “Medžiaga”) yra intelektualinė DEB ar licenzijos turėtojų nuosavybė. Visos teisės saugomos. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nemodifikuoti, nekurti panašių produktų, taip pat nerodyti, neperteikti, nedalinti, neskleisti, netransliuoti ir necirkuliuoti bet kokios Medžiagos trečiosioms šalims (įskaitant, bet neapribojant Medžiagos rodymu ir platinimu per trečiosios šalies Svetaines) be raštiško DEB INT leidimo. Medžiagos naudojimas leidžiamas tik gavus rašytinį DEB INT sutikimą. Jūs taip pat įsipareigojate neardyti, atrinkti, atvirkštiniu būdu konstruoti ar kitaip modifikuoti Medžiagą. Šis Skirsnis galios net panaikinus teises naudotis Svetaine.
 
GARANTIJŲ ATSISAKYMAS
ŠI SVETAINĖ, JOJE ESANTI MEDŽIAGA IR VISA PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKCIJA IR PASLAUGOS, SIŪLOMOS ARBA SAUGOMOS SVETAINĖJE SIŪLOMOS PAGAL “KAIP YRA” IR “JEI PRIEINAMA” PRINCIPĄ. DEB INT NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE, JOJE TALPINAMA INFORMACIJA ARBA PROGRAMINE ĮRANGA IR PASLAUGOMIS IR ATSIRIBOJA NUO BET KOKIO ATSTOVAVIMO AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT BET NEAPSIRIBOJANT PARDAVIMO GALIMYBIŲ IR PREKĖS TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJOMIS, NEPAŽEISTŲ TREČIOSIOS ŠALIES TEISIŲ GARANTIJOMIS, TOBULO ARBA NENUTRAUKIAMO APTARNAVIMO GARANTIJOMIS, TIKSLUMO, PATIKIMUMO, SAUGUMO, MODERNUMO IR VISAPUSIŠKUMO GARANTIJOMIS, KYLANČIOMIS IŠ AR SUSIJUSIOMIS SU ŠIA SVETAINE, JOJE TALPINAMA INFORMACIJA ARBA NUORODOMIS, TAIP PAT BET KOKIA PROGRAMINE ĮRANGA, ĮRANKIAIS, PATARIMAIS IR PRODUKCIJA AR PASLAUGOMIS, PLATINAMOMIS PER ŠIĄ SVETAINĘ. DEB TAIP PAT NEATSAKO IR NEGARANTUOJA INFORMACIJOS, PRIEINAMOS PER ŠIĄ SVETAINĘ, TIKSLUMO, VISAPUSIŠKUMO AR IŠBAIGTUMO; KAINŲ IR PRIEINAMUMO INFORMACIJA GALI BŪTI KEIČIAMA BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO.
 
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI
DEB INT IR PARTNERIAI, TAIP PAT JŲ DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI AR KITI ATSTOVAUJANTYS ASMENYS NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, YPATINGĄ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ AR APSUNKINANČIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT BET NEAPSIRIBOJANT DUOMENŲ PRARADIMU, PAJAMOMIS AR PELNU, NUOSAVYBĖS ŽALA AR PRARADIMU IR TREČIOSIOS ŠALIES SKUNDAIS) AR BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, KTLANČIĄ IŠ AR SUSIJUSIĄ SU: SVETAINE; BET KOKIA MEDŽIAGA; INFORMACIJA, KVALIFIKACIJOMIS IR REKOMENDACIJOMIS, SKELBIAMOMIS SVETAINĖJE; BET KURIA NUORODA, PATALPINTA SVETAINĖJE; BET KURIA PROGRAMINE ĮRANGA, ĮRANKIAIS, PATARIMAIS, PRODUKTAIS AR  PASLAUGOMIS, ESANČIOMIS AR REKLAMUOJAMOMIS SVETAINĖJE; IR JŪSŲ PASKYRA AR SLAPTAŽODŽIU NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR DEB INT GAVO ĮSPĖJIMŲ APIE GALIMĄ ŽALĄ. ŠIS ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS BUS TAIKOMAS PILNAI PAGAL ĮSTATYMUS. ŠIS SKIRSNIS NENUSTOS GALIOTI PANAIKINUS JŪSŲ TEISĘ NAUDOTIS SVETAINE. JŪS TIESIOGIAI PRISIIMSITE ATSAKOMYBĘ UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, SUKELTĄ JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI.
DEB INT NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖS FUNKCIJOS NEBUS PERTRAUKTOS, BET BUS SAUGIOS IR BE KLAIDŲ, AR KAD VISI PASITAIKĘ NETIKSLUMAI BUS IŠTAISYTI. DEB INT IR/ARBA PARTNERIAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ (1) VISAS PROBLEMAS, SUSIJUSIAS SU TECHNINIAIS NESKLANDUMAIS AR TELEFONO TINKLŲ AR LINIJŲ VĖLAVIMU, INTERNETINES KOMPIUTERINES SISTEMAS, SERVERIUS, TIEKĖJUS, KOMPIUTERINĘ AR PROGRAMINĘ ĮRANGA; (2) EL. LAIŠKO NEGAVIMĄ DĖL TECHNINIŲ NESKLANDUMŲ AR PER DIDELIO EISMO INTERNETE, DEB SVETAINĖSE AR BENDRAI.  PAGAL ATITINKAMUS ĮSTATYMUS, DEB NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ JŪSŲ PATIRTĄ ŽALĄ, PRARADIMĄ, PRIEŽASTINĘ AR PAVYZDINĘ ŽALĄ, PADARYTĄ JŪSŲ IR/ARBA KITIEMS KOMPIUTERIAMS AR KOMPIUTERINEI ĮRANGAI, ATSIRADUSIĄ PO TO, KAI BUVO ATSISIŲSTA BET KOKIA MEDŽIAGA IŠ SVETAINĖS.
 
ŽALOS ATLYGINIMAS
Jūs įsipareigojate atlyginti žalą ir nelaikyti DEB INT ir partnerių, taip pat jų direktorių, pareigūnų, darbuotojų, agentų ir kitų atstovaujančių asmenų atsakingais už nesutarimus, atsakomybę ir išlaidas, įskaitant ir teismo mokesčius, kylančius iš ar susijusius su (a) Jūsų pažeistomis Naudojimosi Taisyklėmis ir Nuostatomis,; ir (b) jūsų prieiga prie Svetainės, įtraukiant informacijos perdavimą ar jūsų pačių Svetainėje talpinamą informaciją ar medžiagą. Šis skirsnis galios net panaikinus Jūsų teises naudotis Svetaine.
 
SUTIKIMAS BENDRAUTI ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS
Jūs sutiksite gauti elektronines DEB INT komunikacijas el paštu ir patalpintas Svetainėje, kurias DEB INT siųs pagal nuožiūrą. Jūs sutiksite, jog bet koks reikalavimas, toks kaip perspėjimas, informacijos atskleidimas, susitarimas ar kitos komunikacijos, DEB INT siunčiamos raštu bus siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. Jūs sutiksite, kad DEB INT ir/arba partneriai Jums siųstų el. laiškus, kuriuose bus perspėjimai apie jūsų paskyrą, taip pat informacija apie jums suteikiamas paslaugas, tokias kaip specialūs produktai ar naujienos. Jūs sutiksite, kad ši informacija yra jūsų narystės ir santykių su DEB INT ir/arba partneriais dalis.

--------------------------------

 

VEIKLOS PRIPAŽINIMAS IR PRISIIMAMA RIZIKA; ĮSIPAREIGOJIMŲ ATIDĖJIMAS IR PANAIKINIMAS

Šis dokumentas yra sutartis, turinti reikšmingų teisinių pasekmių.  Mane informavo, kad sutarties pasirašymas paveiks mano teisines teises ir labai suvaržys mano galimybes pareikšti ieškinį bet kuriai iš Pateikiančiųjų Šalių.  Prieš sutinkant su pateiktais teiginiais, man buvo patarta atidžiai juos perskaityti.

Kaip sąlygą dalyvauti Le Dîner en Blanc renginyje (toliau – „Renginys), kurį rengia vietos Šeimininkas (toliau – „Šeimininkas arba “Organizatorius”), aš savo valia ir savo noru sutinku ir sudarau šiuos atstovavimo susitarimus:

  1. suprantu ir sutinku, kad Renginio metu gali susidaryti tokių situacijų, kurių nė viena iš Pateikiančiųjų Šalių negali tiesiogiai kontroliuoti (kaip apibrėžta toliau), įskaitant visus tokius asmenis, kurie gali dalyvauti Renginyje, ir, kad man draudžiama imtis tokių veiksmų arba neveikimo, kuriais kelčiau pavojų kitiems, arba sau.
  2. Sutinku laikytis visų su Renginiu susijusių nurodymų ir visų taisyklių bei politikos nuostatų, apie kurias Šeimininkas, jo atstovai ar bet kuri kita Pateikiančioji šalis praneša.
  3. Suprantu, kad Renginyje gali atsirasti tam tikra būdingoji rizika, nepaisant Šeimininko taikomų priežiūros ir atsargumo priemonių.  Visiškai suprantu dalyvavimo Renginyje pavojus ir savo valia bei savo noru prisiimu visą atsakomybę už savo veiklą dalyvaujant Renginyje, ir už visą su Renginiu susijusią riziką, įskaitant, pavyzdžiui, tačiau neapsiribojant: man priklausančio turto ar trečiųjų asmenų turto sugadinimą ar vagystę; kontaktą ar susidūrimą su kitais asmenimis ar daiktais; sulaužytą, sugadintą, netinkamą ar netinkamai prižiūrimą įrangą, kuri priklauso man ar trečiajai šaliai, išskyrus Pateikiančiajai šaliai; netikėtą tokios įrangos gedimą; asmeninio sužalojimo, nelaimingo atsitikimo ir (arba) susirgimo riziką.

Prisiimama rizika; įsipareigojimų atidėjimas ir panaikinimas.  Atsižvelgdamas į tai, kad Renginyje galiu dalyvauti savo ir savo įpėdinių (pagal testamentą ar pagal įgaliojimą), vykdytojų, administratorių, teisinių atstovų, įgaliotųjų ir suinteresuotųjų teisių perėmėjų vardu, prisiimu visą atsakomybę už dalyvavimą Renginyje ir, kiek tai leidžia įstatymai, atsisakau, paleidžiu, išleidžiu, laikau nekaltu ir įsipareigoju neatlygintinai atlyginti žalą Šeimininkui, „Diner en Blanc International Inc.ir jos asocijuotosioms įmonėms, jų atitinkamiems direktoriams, nariams, savininkams, valdytojams, darbuotojams, agentams, rangovams, draudikams ir įrangos tiekėjams, taip pat visiems asmenims ar subjektams, kurių turtas naudojamas ir (arba) darbuotojai dirba Renginyje (kiekvienas tokių asmenų ir subjektų yra „Pateikiančioji šalis, ir kartu – „Pateikiančiosios šalys), nuo bet kokių ir visų teisių ir pretenzijų, kurias aš turiu, žinau ar nežinau, arba kurios vėliau gali atsirasti dėl mano dalyvavimo Renginyje, arba būti su tuo susiję. 

Supratimo ir sutikimo pripažinimas.  Visą Sutartį perskaičiau, visiškai suprantu ir sutinku būti saistomas visų jos sąlygų. 


 
Pamiršote savo slaptažodį?
Dar nesate narys? Registruotis


Le Dîner en Blanc
Vilnius
Po:
Dienos
Valandos
min.
sek.

Facebook naujienos
Sekite mus Twitter

Partnerio kontaktinė forma
Formulaire de contact (presse)
Pasisiūlyti būti koordinatoriumi